Bc. Antonín Sokol

Master's thesis

Validizační studie překladu sebeposuzovacího dotazníku posttraumatické stresové poruchy a komplexního traumatu na české populaci.

Validization of the translated self-report questionaire for post-traumatic stress disorder and complex trauma on a Czech sample.
Abstract:
Cílem této studie bylo vytvoření české verze dotazníku ITQ, který je diagnostickým nástrojem pro screening PTSD a C-PTSD, a následné ověření jeho psychometrických vlastností. V první části jsou shrnuty relevantní teoretické poznatky, ze kterých tato práce vychází. Je zde stručný přehled historie zkoumání traumatických stresových poruch a vývoj originální verze ITQ. V druhé části jsou popsány metody …more
Abstract:
The goal of this study was the creation of the Czech version of the ITQ, which is a diagnostic method for PTSD and C-PTSD screening, and the subsequent evaluation of its psychometric properties. The first part consists of a summary of relevant theoretical information which this study is based on. It contains a brief history of the study of traumatic stress disorders and the development of the original …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta