Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.

Disertační práce

Římskoprávní vlivy v právní úpravě nabývání vlastnického práva přírůstkem v novém občanském zákoníku

Roman law influences in the regulation of gaining ownership right by the increase in the new civil code
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na otázku působení římskoprávních vlivů v právní úpravě nabývání vlastnického práva přírůstkem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a v předchozích právních úpravách. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola je věnována stavu, tendencím a perspektivám domácí romanistické literatury týkající se problematiky recepce římského práva na území historických …více
Abstract:
This dissertation thesis focuses on the question of Roman law influences in the legal regulation of acquisition of ownership by increase in the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, taking into account previous legal developments. The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to the state, tendencies and perspectives of domestic romanistic literature concerning the reception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Dějiny práva a římské právo