Vladimír Vašík

Bakalářská práce

Základní hodnocení problematiky návrhu a efektivity provozu různých typů okružních křižovatek

Basic Evaluation of Design Issues and Traffic Effectivity of Different Types of Roundabouts
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je porovnání efektivity různých typů okružních křižovatek používaných v České republice. Prvním krokem srovnání je rešerše dostupných norem a jejich zjednodušené porovnání se zahraničním návrhovými standardy. Druhým krokem je srovnání vybraných vzorků okružních křižovatek různých typů z následujících hledisek – intenzita dopravy, základní geometrické prvky, nehodovost a jejich …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the comparison of the efficiency of different types of circular intersections used in the Czech Republic. The first step of comparison is the search for available standards and thein simplified comparison with foreign design standards. The second step is to compare selected samples of circular junctions of different types from the following aspects - traffic intensity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství