Theses 

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie) – Ing. Mgr. David Culek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Mgr. David Culek

Bachelor's thesis

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie)

Nigeria: government trade policy and corporate social policy - the limits to democracy in post-colonial conditions (case study)

Abstract: Tato práce představuje případovou studii autonomní Nigérie, přičemž se zabývá otázkami postkoloniální státní legitimity a limitovanosti demokracie v kontextu vládních praktik a iniciativ občanské společnosti. První část práce se soustředí na administrativní strategie státních elit. Druhá část zkoumá vnitrostátní politickou scénu, oscilace legitimity a reakce občanské společnosti. Závěrečná část práce je věnována nadnárodním korporacím coby globálním aktérům v rámci agendy udržitelného rozvoje. Tato závěrečná část postihuje zejména koncept sociální zodpovědnosti korporací, který je následně navázán na případ Nigérie. Základní hypotézou této práce je teze, že je legitimita nigerijských vládních elit postupně oslabována vlivem demokratického deficitu a neefektivní státní správy, což zásadním způsobem omezuje proces demokratizace státu a nutí nadnárodní investory k angažovanosti v místní sociální sféře.

Abstract: This thesis takes the form of autonomous Nigeria case study. It deals with the problems of post-colonial state legitimacy and democracy’s limits in the context of government policies and civil society initiatives. The first part of the thesis emphasizes state élites’ administrative strategies. The second part analyses intrastate political scene, legitimacy fluctuations and reactions of civil society. The latter part of the thesis is dedicated to transnational corporations as global actors within the sustainable development framework. This latter part primarily introduces the corporate social responsibility concept which is finally linked to Nigeria case. The basis of this research is constituted by the proposition that nigerian government élites’ legitimacy has been weakening because of the influences of democratic deficit and inefficient state administration, which fundamentally constrains national democratization process and compels transnational investors to the involvement in local social sphere.

Keywords: Nigérie, postkoloniální stát, legitimita, státní správa, vládní elity, limity demokracie, občanská společnost, nadnárodní korporace, sociální zodpovědnost korporací, ropa, Nigeria, post-colonial state, legitimacy, state administration, government élites, limits to democracy, civil society, transnational corporations, corporate social responsibility, oil

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:36, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz