Bc. Lucie Červenková

Bakalářská práce

Světová gastronomie v Rusku (lingvokulturologické hledisko)

The World Gastronomy in Russia (lingvo-culturological aspects)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zmapování zahraničních vlivů v oblasti ruské gastronomie a jejich bezprostředního odrazu v ruském jazyce. Tato práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části jsme se nejdříve zabývali gastronomií obecně, v druhé jejím historickým vývojem až po současnost na území dnešní Ruské federace. Praktická část je tvořena tematickou …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to map foreign influence on gastronomy in Russia and its reflection in Russian language. The thesis is structured into two parts: theoretical and practical. The first chapter of the theoretical part is focused on gastronomy in general, the second chapter is dedicated to the historical development of gastronomy in the territory of contemporary Russian Federation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Anastasiia Martínková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura