Theses 

Specifikace dluhové problematiky cílové skupiny - matky samoživitelky – Milana Kretschmerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Milana Kretschmerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifikace dluhové problematiky cílové skupiny - matky samoživitelky

Anotácia: Cílem absolventské práce je na základě kvalitativního výzkumu zmapovat tíživou životní situaci matek samoživitelek a specifikovat odlišnosti při řešení dluhové problematiky, vzhledem k jiným cílovým skupinám. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část krátce zmiňuje historii dluhů, charakterizuje základní příčiny a následky dluhů, představuje role této ohrožené skupiny. Dále poukazuje na všeobecně nedostatečnou finanční gramotnost a představuje odbornou sociální pomoc. Praktická část je věnována samotnému výzkumu, analyzuje jeho výsledky a snaží se vytipovat aktuální charakteristické znaky samoživitelek ve vztahu k finanční situaci a v neposlední řadě se zaměřuje na jejich silné stránky.

Abstract: The aim of the graduation thesis is based on a qualitative research to map a difficult life situation of single mothers and to specify differences in dealing with debt issues in relation to other target groups. The work is divided into two parts. The theoretical part briefly mentions the history of debt, characterizes the primary causes and consequences of debt, describes the roles of this vulnerable group. Further, it highlights the lack of financial literacy and demonstrates professional and social assistance. The practical part is devoted to the research, analyzing its results and trying to identify the current characteristics of single mothers in relation to the financial situation and finally focuses on their strengths.

Kľúčové slová: matky samoživitelky, single mothers, pomoc s dluhy, help with debt, osobní bankrot, personal bankruptcy, příčiny dluhů samoživitelek, causes of debt of single mothers, následky dluhů samoživitelek, consequences of debt of single mothers, finanční gramotnost, financial literacy, rodinný rozpočet, family budget, sociální práce se zadluženými, social work with indebted, předlužení, overindebtedness, exekuce, distraint, role samoživitelky, role of a single mother

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Vaculíková
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 23:02, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz