Bc. Petra Malichová

Master's thesis

Motivace k výkonu a školní prospěch žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů

Achievement Motivation and School Achievement of Pupils Tending to Suffer and Pupils Suffering from Test Anxiety
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi výkonovou motivací, školním prospěchem a trémou. Byl použit dotazník Školní výkonová motivace žáků V. Hrabala a I. Pavelkové a škála KSAT O. Kondáše. Data byla získána od 231 žáků druhého stupně základních škol. Výsledky výzkumu ukázaly, že chlapci a dívky se neliší ani v míře trémy ani v úrovni výkonové motivace. Bylo zjištěno, že žáci-trémisté a žáci inklinující …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the relation between achievement motivation, school achievement and test anxiety. Questionnaire of academic achievement motivation by V. Hrabal, I. Pavelková and KSAT scale by O. Kondáš were used for the research. The data were collected from 231 pupils of elementary school. The results showed that boys and girls do not differentiate either in level of test anxiety …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta