Bc. Tomáš Brabec

Bakalářská práce

Zabezpečovací detence

Protective Detention
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o ochranném opatření Zabezpečovací detence. Stěžejní částí práce je kapitola zabývající se popisem, výkonem, trváním a okruhem osob, pro které je zabezpečovací detence určena. Následuje srovnání se zahraničními právními úpravami a návrhy de lege ferenda.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the protective measure Security Detention. The main part of the work is a chapter dealing with the description, performance, duration and range of persons for whom security detention is intended. This is followed by a comparison with foreign legislation and proposals de lege ferenda.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu