Daniel Jašurek

Bakalářská práce

Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru

Measurement of Speed-Torque Characteristic od Asynchronous Motor
Anotace:
Účelom tejto bakalárskej práce je analyzovať momentovú charakteristiku asynchrónneho motoru akceleračnou metódou, ktorá je výhodnejšia pre meranie motoru za studeného stavu a presného merania. Merané veličiny prúdu a momentu budú zaznamenávané cez meraciu kartu a výsledné charakteristiky budú vykreslené pomocou prostredia programu LabWIEV.
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to analyze the torque characteristics of an asynchronous motor by an acceleration method, which is more advantageous for cold engine measurement and accurate measurement. The measured current and torque quantities will be recorded through the measurement card and the resulting characteristics will be plotted using the LabVIEW enviroment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Kačor
  • Oponent: Petr Bernat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika