Bc. Markéta Fučíková

Diplomová práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - způsoby využívání dohod u zaměstnavatele studenta

Agreement on Work Performed outside the Employment Relationship - the Employer Uses Student
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou častými a v praxi oblíbenými doplňkovými formami pracovněprávních vztahů. Práce je členěna do čtyř kapitol. V úvodní kapitole je vedle vymezení základních pojmů a institutů, obsažena i obecná charakteristika dohod a provedeno srovnání pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ve druhé …více
Abstract:
This thesis deals with agreements on work performed outside the employment relationship that are common and popular kinds of supplementary form of labour-law relationships. This thesis has been divided into four chapters. In the introductory chapter, there are defined basic legal concepts and institutes and public characterization of the agreements and a comparison of an employment and agreements on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta