Theses 

Slevy jako marketingový nástroj ovlivňující nákupní chování. – Martina BRTNICKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Martina BRTNICKÁ

Bakalářská práce

Slevy jako marketingový nástroj ovlivňující nákupní chování.

Discounts as a marketing tool influencing the purchasing behavior.

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá slevami jako marketingovým nástrojem ovlivňující nákupní chování se zaměřením na zákazníky společnosti Body Basics. Práce je rozdělena do dvou částí: na teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z odborné literatury a definuje základní pojmy, které jsou následně využité v praktické části: marketingový mix, komunikační mix, definice principu integro-vaných marketingových komunikací, vymezuje formy podpory prodeje se zaměřením na cenové podpory, vztah ceny ke spotřebitelům a právu, definici nákupního chování a růz-ných typů spotřebitelů. Obsahem praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zákazníky Body Basics, analýza současného stavu společnosti a konkurence s násled-nými doporučeními na změnu marketingové strategie.

Abstract: The presenting bachelour thesis is focused on discounts as a marketing tool influencing the customer behaviour of the customers of Body Basics. The bachelour thesis is devided into two parts: a theoretical and a practical one. The theoretical part, based on the academic literature. Defines basic concepts, which are subsequently used in the practical part: marketing mix, communications mix, a definition of the principle of integrated marketing communications, a specification various forms of sales promotion focusing on the price promotion, a connection among price a customer and the law, a definition of customer behavior and different types of consumers. Practical content of the evaluated value survey among consumers of Body Basics, analysis of the current state of organisation and competition, after that follow recommendations to change the marketing strategy.

Klíčová slova: Marketingový mix, komunikační mix, sleva, cena, nákupní chování.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
  • Identifikátor: 18737

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18737 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

BRTNICKÁ, Martina. Slevy jako marketingový nástroj ovlivňující nákupní chování.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:34, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz