Bc. Zlata Plouharová

Master's thesis

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem

SWOT analysis of a company focused on improving communication with customers
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou SWOT analýzy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První z nich obsahuje shrnutí nejdůležitějších teoretických poznatků. Charakterizuje proces marketingového plánování, jednotlivé složky SWOT analýzy – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby a postup při sestavování SWOT matice. Dále rozebírá prvky vnějšího a vnitřního prostředí …more
Abstract:
This diploma thesis deals with SWOT analysis. It is divided into theoretical and practical part. The first one contains a summary of key theoretical knowledge. Characterizes the process of marketing planning, the various components of SWOT analysis – strengths, weaknesses, opportunities and threats and the process of compiling a SWOT matrix. It describes the elements of the external and internal environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication