Theses 

Firemní identita, image, kultura – Bc. Klára Sovová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration

Bc. Klára Sovová

Master's thesis

Firemní identita, image, kultura

Corporate Identity, Image, Culture

Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení firemní image na základě provedené analýzy firemní identity, image a kultury společnosti ContiTrade Services s.r.o., která je provozovatelem servisní sítě BestDrive. V rámci práce bude také navržena vhodná komunikace s ohledem na image firmy. V první části jsou nejprve vysvětlena teoretická východiska firemní identity, image a kultury a vymezení jejich vzájemného vztahu v rámci marketingu a public relations. V praktické části je provedena analýza současného vnímání image podniku ContiTrade Services a značky BestDrive, spolu se zhodnocením aktuálního stavu firemní identity a kultury. Pro vyhodnocení analýzy image bylo využito především dotazníkového šetření, které bylo distribuováno zaměstnancům společnosti v rámci firemního e-mailu. Výsledky výzkumu byly konfrontovány s předchozím šetřením z roku 2010, kdy došlo ke změně názvu značky. Na základě porovnání dat a výsledků analýzy je doporučena vhodná firemní komunikace s ohledem na žádoucí image.

Abstract: The aim of thesis is to suggest an improved corporate image based on analysis of corporate identity, image and corporate culture of ContiTrade Services Ltd., which operates a service network of BestDrive. In this paper it will be proposed appropriate communication considering the company's image. Initially, it will be explained the theoretical basis of corporate identity, image and culture and defined their interrelationship in marketing and public relations. In the practical part, an analysis of the current perception of the company image ContiTrade Services and the BestDrive brand is performed along with an evaluation of the current state of corporate identity and culture. Primarily the questionnaire was used as a method of evaluation, that was distributed to employees of the company in the framework of corporate e-mail. The research results were compared to the previous survey in 2010 when the brand name has been changed. Based on the comparison of data and analysis results it has been defined a recommended appropriate corporate communication with regards to the desirable image.

Keywords: firemní identita, firemní image, firemní komunikace, firemní kultura, design

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
  • Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28953 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sovová, Klára. Firemní identita, image, kultura. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:15, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz