Mgr. Eliška KUBÍČKOVÁ

Disertační práce

Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku

Advertising creative strategies of the different product categories as a part of a business marketing plan
Anotace:
Prolínání kulturních vlivů, ekonomické i společenské vazby na globální svět a celková vzájemná interakce mezi různými národy již není otázkou budoucnosti, ale stává se jevem zřetelně viditelným i v České republice. Přestože vliv na konkurenceschopnost, spotřebitelské chování či marketingovou strategii podniků je nesporný, marketingové teorie na něj reagují se značným odstupem a zatím velmi pomalým …více
Abstract:
Blending of cultural influences, economic and social ties to the global world and the overall interaction between different nations is no longer a question of the future, but the phenomenon becomes clearly visible in the Czech Republic. Although the impact on competitiveness, consumer behaviour and marketing strategies in businesses is undisputed, marketing theory reacts with a considerable distance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČKOVÁ, Eliška. Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe