Lenka Proklová

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.

Financial Analysis of the RUDOLF JELÍNEK a.s. Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. v letech 2012 až 2016, a to za pomocí vybraných metod finanční analýzy. V teoretické části je popsána metodika finanční analýzy, její uživatelé, účetní výkazy a metody finanční analýzy. Z metod byly vybrány poměrové ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a dále byl proveden pyramidový rozklad …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of RUDOLF JELÍNEK a.s. between 2012 and 2016, using selected financial analysis methods. The theoretical part describes the methodology of financial analysis, its users, financial statements and methods of financial analysis. Ratios of return, activity, liquidity and indebtedness were selected from the methods, and a pyramidal breakdown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Walter Demel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku