Bc. Jana Kubisová

Diplomová práce

Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání

Care Allowance - Care Allowance Administrative Procedure, its Utilization and Control of Utilization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na jednu z peněžitých dávek, kterou je příspěvek na péči, poskytovaný podle zákona o sociálních službách. V této práci je nejprve stručně vymezen pojem sociálního zabezpečení, kdy sociálním zabezpečením se rozumí v širším slova smyslu podpora státu svým občanům v tzv. sociální události. Především občanům zdravotně znevýhodněným stát zajišťuje pomoc, poskytuje další dávky …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on one of the financial benefits – Care Allowance – provided under the law on social services. Concept of a social welfare is briefly defined at first. In a broader sence of the word it means a support of a state intended for citizens who experience so-called social event. Especially for people with disabilities the state provides an assistance, special benefits nad services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta