Theses 

Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání – Bc. Jana Kubisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Kubisová

Diplomová práce

Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání

Care Allowance - Care Allowance Administrative Procedure, its Utilization and Control of Utilization

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na jednu z peněžitých dávek, kterou je příspěvek na péči, poskytovaný podle zákona o sociálních službách. V této práci je nejprve stručně vymezen pojem sociálního zabezpečení, kdy sociálním zabezpečením se rozumí v širším slova smyslu podpora státu svým občanům v tzv. sociální události. Především občanům zdravotně znevýhodněným stát zajišťuje pomoc, poskytuje další dávky a služby. Dále je tato práce již zaměřena přímo na příspěvek na péči, který je určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se tímto příspěvkem podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem zajištění pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb osob. Samostatná kapitola dále rozebírá řízení o příspěvku na péči. Poslední část diplomové práce je věnována posouzení využívání příspěvku na péči a jeho kontrole. Závěrem diplomové práce je vlastní zhodnocení platné právní úpravy a náměty de lege ferenda.

Abstract: The diploma thesis is focused on one of the financial benefits – Care Allowance – provided under the law on social services. Concept of a social welfare is briefly defined at first. In a broader sence of the word it means a support of a state intended for citizens who experience so-called social event. Especially for people with disabilities the state provides an assistance, special benefits nad services. Care Allowance designated for people dependent on help of another person is described in more detail. The state participates through this allowance in providing social services and other forms of social assistance needed by an individual to handle basif life needs defined by the law on social services. One of the chapters of the paper deals with the proceedings of care allowance administration. The last part is devoted to Care Allowance use and its control. The conlusion of the paper includes an evaluation of the mentioned legal regulation and proposals de lege ferenda.

Klíčová slova: Příspěvek na péči, sociální šetření, sociální pracovník, posouzení zdravotního stavu, sociální zabezpečení, sociální péče, sociální práce, sociální služba, sociální reforma, využívání příspěvku, kontrola využívání, krajská pobočka Úřadu práce, lékařská posudková služba, Care Allowance, social examination, social worker, consideration of dependence degree, social welfare, social assistance, social policy, social service, Social Security Reform, allowance use, use control, county administration of the Labour Office, Medical Assessment Service

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:45, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz