Jan Švenda

Bachelor's thesis

Volba OOPP při nakládání s odpady

Selection of Personal Protective Equipment for Waste Handling
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá volbou osobních ochranných pracovních prostředků při nakládání s vybranými odpady. Cílem této práce je zpracovat obecný postup, jakým způsobem se podle platné legislativy ČR volí osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, kteří nakládají s vybranými odpady. Na základě tohoto obecného postupu je poté zpracován návrh konkrétních osobních ochranných pracovních …viac
Abstract:
This thesis deals with the choice of personal protective equipment when dealing with selected wastes. The aim of this work is to develop a general procedure, how the valid legislation of the Czech Republic elects personal protective equipment for employees who deal with selected wastes. On the basis of this procedure is then developed a proposal for specific personal protective equipment to protect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedúci: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Kissiková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava