Mgr. Vlastimil Fiala

Rigorózní práce

Od integrace k inkluzi. Případová studie základní školy

From integration to inclusion. A case study of a primary school
Anotace:
Práce se zabývá problematikou inkluze ve spojitosti s připraveností konkrétní základní školy na přechod k inkluzivnímu vzdělávání. Právě inkluze tvoří ústřední linku, od teoretických východisek, přes definice až ke způsobům jejího hodnocení ve školním prostředí. V teoretické části je v historických souvislostech, na základě popisu postupné demokratizace výchovy, představen vývoj přístupu k lidem s …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of inclusion in connection with the preparation of the specific elementary school for the transition to inclusive education. Inclusion is a central line of the work, beginning from the theoretical background, through the definition of inclusion up to the means of its evaluation in the school environment. In the theoretical part, the development of the approach to people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta