Lukáš Bohačík

Master's thesis

Revize navržené trasy přeložky silnice I/56 Opava - Ostrava

Revision of Designed Relocation of road I/56 Opava - Ostrava
Anotácia:
BOHAČÍK, Lukáš. Revize navržené trasy přeložky silnice I/56 Opava- Ostrava. Diplomová práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2017, XX s. Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Škvain. Tato diplomová práce se zabývá revizí navržené trasy přeložky silnice I/56 v úseku Opava- Ostrava. V první části jsou popsány základní informace ohledně stávající …viac
Abstract:
BOHAČÍK, Lukáš. Revision of designed relocation of road I/56 Opava- Ostrava. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of traffic engineering, 2016, xx p. Supervisor doc. Ing. Václav Škvain. This diploma thesis deals with the revision of designed relocation of road I/56 in the Opava- Ostrava section. The first part describes the basic information on the existing road …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedúci: Václav Škvain
  • Oponent: Pavel Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava