Theses 

Prevence drogové závislosti – srovnání preventivních programů školy a externích výchovně vzdělávacích subjektů – Bc. Marek Zelenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Bc. Marek Zelenka

Bakalářská práce

Prevence drogové závislosti – srovnání preventivních programů školy a externích výchovně vzdělávacích subjektů

Prevention of drug addiction – comparison of prevention programs of school and external educational subjects

Anotace: Bakalářská práce se zabývá prevencí drogové závislosti, konkrétně pak srovnáním preventivních programů realizovaných školou a externími výchovně vzdělávacími subjekty. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy závislosti, prevence, řešení problematiky primární prevence na školách, charakteristika vybraných externích vzdělávacích subjektů a škol. V praktické části je popsána metodika, zhodnocení dotazníků nasměrovaných na realizaci prevence na škole, na které odpovídali žáci druhého stupně základních škol a druhého typu dotazníků, na který odpovídali metodikové prevence, dále porovnání výstupů preventivních programů realizovaných školou s aktivitami prevence realizovanými externími subjekty ve vybraných školách a diskuze nad tímto srovnáním. Cílem práce bylo srovnání preventivních programů prováděných přímo školou a programů externích výchovně vzdělávacích subjektů za účelem zjištění, jestli je spolupráce v této oblasti účinná a potřebná.

Abstract: This bachelor thesis deals with drug addiction prevention, particularly with comparison of prevention programs implemented by schools and external pedagogical and educational subjects. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines basic concepts of addiction, prevention, finding solutions for problems in primary prevention in schools, characteristics of selected external pedagogical and educational subjects and schools. The practical part describes the methodology, there is an evaluation of questionnaires directed to implementation of prevention in schools answered by higher level of primary schools students, and a second type of questionnaires that were answered by methodists of prevention, followed by comparison of outcomes gained from prevention programs implemented by schools and activities of prevention implemented by external subjects in selected schools, and is concluded with a discussion on this comparison. The objective of the thesis is to compare preventive programs carried out directly by schools with programs of external pedagogical and educational subjects in order to determine whether cooperation in this field is effective and needed.

Klíčová slova: drogová závislost, rizikové chování, sociálně patologické jevy, prevence, školní metodik prevence, minimální preventivní program školy, blok primární prevence, interaktivní seminář, beseda, komponovaný pořad, přednáška, externí subjekt, adaptační výjezd, pedagogicko-psychologická poradna, centrum drogové prevence, drug addiction, hazardous behavior, socially pathological phenomena, prevention, school methodist of prevention, minimal preventive school program, segment of primary prevention, interactive seminar, discussion, composed program, lecture, external subject, adaptation trip, educational and psychological counseling, drug prevention center

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 17:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz