Theses 

Vnímání supervize pracovníků sociálních služeb v závislosti na délce jejich praxe – Bc. Nela FENIGBAUEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Nela FENIGBAUEROVÁ

Diplomová práce

Vnímání supervize pracovníků sociálních služeb v závislosti na délce jejich praxe

Supervize perception of social workers depending on the length of their practice

Anotace: Diplomová práce se se zabývá tématem supervize, konkrétně jejím vnímáním pracovníky sociálních služeb v závislosti na délce jejich praxe. Supervizi mnozí vnímají jako prostředek odborného růstu zaměstnanců či jako prevenci syndromu vyhoření. Ať už však supervizi vnímáme jakkoliv, nelze jí odepřít významný vliv v oblasti pomáhajících profesí. Hlavním cílem praktické části této práce je popsat názory pracovníků sociálních služeb na supervizi, a to v závislosti na délce jejich praxe. Ke zjištění tohoto cíle byly stanoveny dvě výzkumné otázky. 1. Jak pracovníci sociálních služeb vnímají supervizi? 2. Jak se měnily názory pracovníků sociálních služeb na supervizi v průběhu jejich praxe? Pro dosažení cíle byla zvolena kvalitativní strategie, metoda dotazování. Rozhovory probíhaly neřízenou formou. Získaná data byla poté zpracována metodou vytváření trsů. Na základě získaných výsledků se domnívám, že cíl práce byl naplněn. Pracovníci sociálních služeb vnímají supervizi obecně velice pozitivně. Taktéž supervizi vnímají jako součást své profese. Negativněji je vnímána supervize v rámci studia střední či vysoké školy. Názory informantek na supervizi se však v průběhu praxe významně neměnily. Výsledky této diplomové práce mohou posloužit jako informační materiál pro zaměstnavatele, kteří jsou zodpovědní za zajišťování supervizí v organizacích sociálních služeb. Taktéž může tato diplomová práce posloužit jako zajímavost pro pracovníky sociálních služeb, kteří jsou se supervizí nespokojeni a mají k ní negativní postoj.

Abstract: This diploma thesis is dealing with topic of supervision, especially with its perception by social workers depending on length of their working experience. Supervision is mostly perceived as a resource for professional growth of employees or as prevention against burnout syndrome. Regardless of how supervision is perceived, we cannot disclaim it has significant influence in area of helping professions. The goal of practical part is to describe opinions of social workers on supervision according to the length of their working experience. To find this aim out were defined two research questions: 1. How social workers perceive supervision? 2. How their opinions have been changing in the course of their working experience? For reaching out this goal was chosen qualitative strategy, method of questioning. Interviews were not controlled. The obtained data were afterwards elaborated by method of clustering. Based on the obtained results I suppose goal of this thesis was fulfilled. I found out how social workers perceive the supervision with an effort to take into account the influence of increasing working experience on that perception with taking their working experience into consideration. Social workers perceive supervision very positively in general. As well they perceive supervision as part of their profession. The supervision is perceived more negatively during the high school or university studies. However opinions of respondents on supervision were not significantly changeable during working experience. Results of this diploma thesis may be used as informational material for employers which are responsible for provision of supervisions in social services organisations. As well may this thesis be a resource of interest for social workers who are unsatisfied with supervision and have negative attitude to it.

Klíčová slova: Supervize, supervizor, supervidovaný, syndrom vyhoření, supervizní kontrakt

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54590 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

FENIGBAUEROVÁ, Nela. Vnímání supervize pracovníků sociálních služeb v závislosti na délce jejich praxe. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:47, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz