Tomáš Barát

Diplomová práce

Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC

Proposal to Increase the Power Output of a Biogas Plant Technologies ORC
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti navýšení elektrického výkonu bioplynové stanice. Zabývá se optimalizací a výpočtem výparníku ORC jednotky a zhodnocením ekonomického a výkonového přínosu ORC jednotky výrobě elektrické energie bioplynové stanici. Toto zhodnocení, výpočet a optimalizaci jsem provedl na reálné bioplynové stanici, kde jsem za pomocí výpočtového softwaru navrhnul výparník, který …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the possibilities of increasing the electric power of the biogas station. It deals with the optimization and calculation of the ORC evaporator unit and the assessment of the economic and performance benefits of the ORC power plant for the biogas plant. I made this evaluation, calculation and optimization on a real biogas station, where I designed an evaporator with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Michal Řezník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení