Daniela Mařádková

Master's thesis

Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.

Studying the effectiveness of wastewater treatment in coking plant ArcelorMittal Ostrava Inc.
Abstract:
Odpadní vody z různých odvětví průmyslu obsahují toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí i člověka. Se zvyšujícím se nárokem na ochranu životního prostředí a přísnějšími limity pro vypouštění odpadních vod do veřejných toků a kanalizací, je nutné používat vhodné metody pro jejich odstranění. Mezi nejčastější toxiny odpadních vod z koksochemických provozů patří amonné látky, kyanidy …more
Abstract:
Waste water from different industrial sectors contains toxic substances that are harmful to the environment and humans. With increasing demands for environmental protection and stricter limits for discharging waste water into public streams and sewers, it is necessary to use appropriate methods to eliminate them. The most common waste water toxins from coke from chemical plants include ammonium, cyanide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Ivan Koutník
  • Reader: Petra Malíková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava