Theses 

Marketingová komunikace vybraného hotelu – Radek Pospíšil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radek Pospíšil

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vybraného hotelu

Marketing communication of chosen hotel

Anotace: Cílem bakalářské práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace a komunikačního mixu vybraného hotelu zhodnotit jeho efektivnost a navrhnout možnosti jeho dalšího rozšíření. Údaje pro analýzu jednotlivých nástrojů marketingového komunikačního mixu jsme získali metodou pozorování, dotazování a sběrem sekundárních informací. Pozorování probíhalo v časovém úseku 6 měsíců. Pro dotazování hostů byl vytvořen dotazník a zaměstnanci a vedení hotelu byli dotazováni v rámci řízených rozhovorů. Výsledky dotazníku pro hosty jsou graficky zpracovány a porovnány s nasbíranými interními informacemi vybraného hotelu. Práce odhaluje nejen drobné nedostatky nástrojů komunikačního mixu, ale i vážnější nedostatky v nástrojích podpory prodeje a vztahů s veřejností, jejichž odstranění se věnuje návrhová část práce. Vybraný hotel nepodporuje věrnostní programy pro hosty v rámci společnosti a nesoustředí se na komunikaci v ruském jazyce s nejpočetnějším segmentem národnosti hostů, který tvoří rusové. Jedna z hlavních příčin těchto nedostatků je nevypracovaný program školení zaměstnanců či podpory jejich rozvoje ze strany společnosti.

Abstract: The aim of this bachelor’s dissertation is to evaluate efficiency of current marketing communication and promotion mix of chosen hotel by its analyzing and set a place for possible extension. Data for analysis of each and specific tool of promotion mix were collected by using following methods: observation, interrogation and collection of secondary information. Observation was carried out for 6 months. Hotel guests were interrogated through customized questionnaire. Hotel staff and management were answering questions from guided interview. Results from customized questionnaire are graphically presented and compared with internal information of chosen hotel. Bachelor’s dissertation reveals not only minor deficiencies in tools of promotion mix but also major deficiencies in sales promotion and public relations. The design part of bachelor’s dissertation is dedicated to their removal. Chosen hotel doesn’t support company’s rewards program for hotel guests and doesn’t use Russian language to communicate with hotel guests despite the fact that Russians include the biggest segment of nationality. One of the main reasons of these deficiencies is no plan for hotel staff training or support of their personal development.

Klíčová slova: komunikační mix, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, reklama, vztahy s veřejností, promotion mix, personal selling, sales promotion, direct marketing, advertising, public relations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:34, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz