Theses 

Narušená komunikační schopnost u dítěte vychovávaného v dvojjazyčném prostředí – Bc. et Bc. Iva Nytrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Bc. et Bc. Iva Nytrová

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost u dítěte vychovávaného v dvojjazyčném prostředí

Communication impairment of a child brought up in a bilingual environment

Anotace: Počet dětí vyrůstajících v prostředí se dvěma a více jazyky stále narůstá. Tak, jako tomu je u monolingvních dětí, i u těchto dětí se můžeme setkat s narušením komunikační schopnosti. Cílem předkládané práce je poskytnout důležité informace o bilingvní výchově a objasnit vztah mezi dvojjazyčností a vznikem narušené komunikační schopnosti. V teoretické části práce jsou definovány pojmy jako bilingvismus a bilingvní výchova a je zde uvedeno srovnání vývoje dětské řeči u monolingvních a bilingvních dětí. Jedna z kapitol se zcela konkrétně zaměřuje na téma diplomové práce a tedy na reálnou možnost narušení komunikačních schopností u dítěte vychovávaného v dvojjazyčném prostředí. Empirická část práce směřuje k naplnění výzkumného záměru. Závěry z výzkumného šetření byly zpracovány na základě informací získaných z podrobných případových studií šesti dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí a rešerše odborné literatury.

Abstract: The number of children raised in bilingual or multilingual environment is increasing. As in the case of monolingual children, communication impairment likewise occurs among bilingual children. The goal of this thesis is to provide important information about bilingual upbringing and explain the relation between bilingualism and development of communication impairment. In the theoretical part, terms as bilingualism and bilingual upbringing are defined. There is also a comparison of speech evolution of monolingual and multilingual children. One of the chapters is focused on the possibility of children raised in the multilingual environment to suffer from impaired communication ability. The empirical part of the thesis strives to fulfill the research goal. The findings of the research have been based on the detailed case studies of six children growing up in bilingual environment and literature research.

Klíčová slova: bilingvní (dvojjazyčná) výchova, bilingvismus, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, vývoj dětské řeči, opožděný vývoj řeči, bilingual education, bilingualism, communication impairment, speech therapy, language development, delayed language development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz