Taťána Petrášová

Diplomová práce

Posouzení sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice

Assessment of landslide road cut - road I/58 leading from Příbor to Kopřivnice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice. Řešený sesuv svahu zářezu se nachází ve staničení 3,050 km ve směru od Kopřivnice na Příbor, na větvi J obchvatu Příboru. V úvodu práce je vysvětlena základní problematika sesuvů, jejich rozdělení a příčiny vzniku. V práci je uveden popis lokality, kde se sesuv nachází a výsledky geotechnických a …více
Abstract:
The thesis deals with the assessment of landslide road cut – road I/58 leading from Příbor to Kopřivnice. The solved landslide road cut is located in stationing (at chainage) 3,050 km in the direction from Kopřivnice to Příbo, on branch J of the envelopment Příbor. The introduction explains the basic problems of the landslide, their distribution and causes of genesis. In the work is state description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Barbara Luňáčková
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava