Veronika SUCHÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

MINERALIZACE VE VYBRANÝCH MÍSTECH STARÝCH DŮLNÍCH DĚL NÍZKÉHO JESENÍKU

Mineralizations in selected locations in old mines, Nízký Jeseník highland
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na mineralogické studium starých důlních děl. Pro výzkum bylo vybráno 5 důlních děl, a to štola Kajlovec, Gotická štola, štola Karol, důl František a Flascharův důl. Tato důlní díla jsou situována v západní části na území kulmu Nízkého Jeseníku. Rešeršní část bakalářské práce je zaměřena na geologickou, mineralogickou charakteristiku hydrotermálních mineralizací na daných lokalitách …viac
Abstract:
This thesis is focused on mineralogical study of the old mines. For the research 5 mining works were selected, namely Kajlovec adit, Gothic adit, Karol adit, František mine and Flascharův mine. These mining works are located in the western part of the culm of Nízký Jeseník. Introductory part of the bachelor thesis is focused on geological, mineralogical characteristics of hydrotermal mineralization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedúci: RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNKOVÁ, Veronika. MINERALIZACE VE VYBRANÝCH MÍSTECH STARÝCH DŮLNÍCH DĚL NÍZKÉHO JESENÍKU. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta