Theses 

Utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež – Bc. Barbora Krupicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Krupicová

Diplomová práce

Utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

The formation of relationship between the social worker and client in low-treshold institution for children and youth

Anotace: Magisterská diplomová práce je zaměřena na utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež z pohledu samotných pracovníků nízkoprahových zařízení. Teoretická část práce se věnuje vymezení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a charakteristice jeho klientů. Pozornost, je zde věnována vymezení sociálního pracovníka, jeho dovednostem a předpokladům pro práci a také typologii rolí sociálních pracovníků. Součástí teoretického vymezení je také vydefinování vztahu v sociální práci, jeho vývoje a dilemat, která v procesu utváření vztahu s klientem pracovníci řeší. Empirická část si klade za cíl využít kvalitativní metodologie a objasnit a popsat jak nahlížejí na utváření vztahu s klienty samotní pracovníci a s jakými úskalími se v jeho průběhu potýkají.

Abstract: The Master´s thesis is focused on formation of relationship between social worker and client in low-treshold institution for children and youth from the socialworkers perspective. Theoretical part is devoted to defining the low-treshold institution for children and youth and the characteristics of its clients. Attention is paid to the definition of social worker, his skills and predispositions for work and also to the typology of social workers roles. Part of the theoretical definition is also the defining of relationship in social work, its evolution and dilemmas, which social workers solves in the process of relationship formation. The empirical part aims to use the qualitative metodology and clarify and describe how the social workers themselves regarded on the formation of relationship and with wich difficulties they contend in its process.

Klíčová slova: vztah, sociální pracovník, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klienti nízkoprhového zařízení pro děti a mládež, utváření vztahu, dilemata, relationship, social worker, low-treshold institution for children and youth, clients of low-treshold institution for children and youth, formation of relationship, dilemmas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz