Mária Samiecová Končitá

Diplomová práce

Ověření účinnosti Fomitopsis pinicola k snížení obsahu chloridů v reálných vzorcích důlní vody z dolů Darkov a ČSM jih

Verification of the Effectiveness of Fomitopsis pinicola to Reduce the Chloride Content in the Real Mine Water Samples from the Darkov and ČSM South Mines
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ověření účinnosti biosorbentu Ttroudnatce pásového (Fomitopsis pinicola) ke snížení obsahu chloridů v reálných vzorcích důlní vody z dolů Darkov a ČSM jih. V obsahu práce je popis současného stavu řešeného problému, biosorpčního procesu ze všeobecného pohledu a bližší zaměření na biosorpci prováděnou v dynamickém systému. Základem práce je popis optimálních podmínek biosorpce …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on verifying the effectiveness of the biosorbent Ttroudnatec pásový (Fomitopsis pinicola) to reduce the chloride content in real samples of mine water from the Darkov and ČSM jih mines. The content of the work is a description of the current state of the problem, the biosorption process from a general point of view and a closer focus on biosorption performed in a dynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava