Kateřina Šigutová

Diplomová práce

Možnost aplikace Troudnatce pásovaného jako možného biosorbentu k odstranění zinku z vodné matrice

Possibility of application Fomitopsis pinicola as potential biosorbents for removal of zinc from the aqueous matrix
Anotace:
Diplomová práce se zabývá schopností nízkonákladového biosorbentu odstranit toxický kov z vodného roztoku. Adsorpce zinku, pomocí dřevokazné houby Fomitopsis pinicola z vodného roztoku, byla zkoumána pomocí batch (vsádkového) režimu. V experimentální části byla studována kinetika biosorpce, přičemž k aktivaci vazebných míst se jako aktivační činidlo použil hydroxid sodný (NaOH) a kyselina chlorovodíková …více
Abstract:
This thesis deals with the potencial of low-cost biosorbent for the removal of toxic metals from aqueous matrix. Adsorption of zinc using brown - rot fungi Fomitopsis pinicola from aqueous solution was investigated using batch (dosing) mechanism. An adsorption kinetics was studied in the experimental part of this work, while two activating agent - hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Surovka
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava