Bc. Hana Spáčilová

Bakalářská práce

Exprese vybraných antigenů na buňkách chronické lymfocytární leukemie

The expresion of antigens on cells of chronic lymfocytic leukemia
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza exprese vybraných antigenů na souboru pacientů s diagnózou chronické lymfocytární leukemie (CLL). Vzorky krve pacientů byly analyzovány průtokovou cytometrií. Denzita antigenů byla hodnocena na zdravých B-lymfocytech a na nádorové populaci. Výsledky exprese antigenů byly korelovány s léčbou nemocných a jejími výsledky.
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is the analysis of selected antigens expression in patients with chronic lymfophocytic leukemia (CLL). The blood samples were analyzed by flow cytometry. The density of selected antigens was measured on the physiologic B–lymfocytes and leukemia cell population. Results of antigen expression were correlated with the therapy and therapy results in CLL patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta