Theses 

Etika v bankovnictví – Bc. Monika Osyflaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Monika Osyflaková

Diplomová práce

Etika v bankovnictví

Ethics in Banking

Anotace: V mé diplomové práci se zaměřuji na etiku v bankovnictví. Úvodem se zmíním o její historii, základních pojmech, které jsou s etikou úzce spojeny a postupném vývoji etiky, až do podoby, kterou zastává nyní. Poukážu na klady a zápory, které s sebou etické kodexy přinášejí, a krátce představím obraz, jak etické kodexy vnímají vybrané státy Evropy. Nedílnou součástí této části diplomové práce je i představení České bankovní asociace, jakožto stěžejní instituce, která se zasadila o vznik etického kodexu v České republice a prezentace tohoto kodexu. S etikou je též úzce spojena funkce finančního arbitra a ombudsmana, na které se soustředím v následující části. Mou hlavní motivací k výběru tohoto tématu je zájem poznat blíže své pracovní prostředí v bance, ve které pracuji. V praktické části se zaměřuji na komparaci kodexu vydaného Českou bankovní asociací s kodexem a pravidly vydanými Českou spořitelnou a.s. (dále jen ČS). Cílem této práce je definování závěru, a to, do jaké míry ČS plní etická pravidla, kterým se zavázala vstupem do České bankovní asociace. Závěrem shrnu informace dosažené prostřednictvím komparace a postřehy získané z pozice zaměstnance a osobní schůzky s ombudsmanem ČS.

Abstract: In my masters thesis I focus on ethic in banking sector. In the beginning I mention its history, basics terms, which are closely linked with ethic and gradual development of ethic, to the time, which goes to now. I refer on positives and negatives, which ethic code brings and I slightly introduce a image how ethic codes are perceived by some states in Europe. An integral part of my masters thesis is also introduction of Czech Banking Association, as fundamental institution, which set the origin to ethic code in Czech republic and also presentation of this code. With ethic is also closely associated function of financial arbiter and ombudsman, on which I focus in next part. My main motivation for choosing this theme is interest in meeting closer to my work environment in the bank, where I work. In practice part I refer to comparison of code issued by Czech Banking Association with code and regulations issued by Czech Savings Institution . The target of this work is definition of the conclusion, and that, to which extent Czech Savings Institution is fullfilling the ethic rules, which is committed to entering the Czech Banking Association. In the end I summarise information obtained through comparison and insights gained by being an employee and a personal meeting with the ombudsman Czech Savings Institution.

Klíčová slova: Etika, morálka, Česká bankovní asociace, finanční arbitr, ombudsman, etický kodex, banka, klient, zaměstnanec, bankovní sektor, vztahy, formy. Ethics, morality, Czech Banking Association, financial arbiter, ethical codex, bank, client, employee, bank sector, relations, forms.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz