Hana Ondrušová

Bachelor's thesis

Reklama a spotřebitelské chování

Promotion and Consumer´s Behaviour
Anotácia:
V současnosti je na trhu výrobků a služeb nebývalá konkurence zapříčiněná stále větší rozmanitostí nabídky. Aby si byli výrobci a prodejci schopni v takovýchto podmínkách konkurovat, musí vhodně podpořit prodej ve formě reklamy. Reklama slouží především ke komerčním účelům. Radí a informuje širokou veřejnost o výrobcích a službách. Znalost reklamy je důležitá pro každého konzumenta, a to z důvodů …viac
Abstract:
Nowadays there is an enormous competition caused by increasing variety of supply. Producers and sellers have to support sales by advertisement to be able to compete in these conditions. First of all, an advertisement serves to business purpose. It also advises and informs general public about products and services. The kowledge of advertisement is important for every consumer because of easy disclose …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jan Keller
  • Oponent: Hana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava