Kateřina Bartošová

Diplomová práce

Druhy loutek a jejich použití v českém filmu

Kinds of puppets and their use in Czech film

Anotace:
Obsahem této práce je seznámení s možnostmi použití loutek ve filmu, a to loutek animačních i divadelních. Soustředí se na tvorbu v České republice. Práce obsahuje rozdělení a popis jednotlivých technik a druhů loutek, stručnou historii českého i světového loutkářství, stručný vhled do filmu a nástup animace, v neposlední řadě také historii českého loutkového filmu. Obsahuje rozbory konkrétních filmů …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to acquaint the reader with the possibilities of usage of puppets in film, both animated and hand-held. It concentrates mainly on productions made in the Czech Republic. This thesis contains the division and description of individual techniques and types of puppets, a brief history of Czech and and international puppetry and a brief insight in to film and the beginnings …více
 

Klíčová slova

loutkový film

Klíčová slova

animovaný film

Klíčová slova

Švankmajer Jan 1934-

Klíčová slova

loutky

Klíčová slova

filmová animace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Jan KLOS
  • Oponent: Jiří KUBÍČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla