Akile Nazli Kaya

Diplomová práce

Užití animace v dokumentu analýza principů a funkcí animace ve vzt ahu s dokumentárním filmem

Tte uses of Animation withun the Documentary

Anotace:
Hlavním tématem této studie je pokus o nalezení a zapsání obecných zásad a funkcí animace s ambicí demonstrovat různé možnosti dosažené kombinací dvou zcela odlišných oblastí filmu: dokumentu a animace. Hlavní důraz bude kladen na otázku, co může přinést animace do dokumentárního filmu? V druhé kapitole se uvádí problematika funkčního spojení obou médií, později se reflektuje a srovnává několik definic …více
Abstract:
This study is an attempt to identify the general principles and the functions of animation and investigate the possibilities of combining two separate genres: documentary and animation. Its central focus is "What can animation bring into the field of documentary film?" Chapter Two glances at the long-lasting relationship of animation and documentary, comparing a number of definitions for both fields …více
 

Klíčová slova

animace

Klíčová slova

animovaný film

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

animační technologie

Klíčová slova

analýzy

Klíčová slova

dokumentární film
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: Tomáš POSPISZYL
  • Oponent: Miloš VOJTĚCHOVSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna