Theses 

Výuka žáků na prvním stupni základní školy k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín – Bc. Josef ZUNT

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Josef ZUNT

Diplomová práce

Výuka žáků na prvním stupni základní školy k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín

Teaching population protection in emergency planning zone Nuclear Power Plant in primary school.

Anotace: Téma diplomové práce: "Výuka žáků na prvním stupni základní školy k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín". Bylo zvoleno pro zpracování celistvého pohledu na danou problematiku výuky žáků prvních stupňů základních škol. V úvodu své diplomové práce uvádím stručnou historii ochrany obyvatelstva, probírané učivo základních škol na prvním stupni a platnou legislativu v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Cíle této práce jsou dva. První je zjištění informovanosti žactva základních škol o případných opatřeních v zóně havarijního plánování. Druhý je návrh na zlepšení výuky problematiky ochrany člověka za mimořádné události. Hypotéza zní: Provádění výuky o ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín odpovídá požadavkům stanovených ochranou obyvatelstva. Zaměřil jsem se na sběr dat a informací, které se touto problematikou zaobírají. Zkoumaný soubor tvoří pátý ročník základních škol, který je obrazem vědomostí celého prvního stupně, který byl podroben statistickému šetření Výsledky tohoto šetření jsou obrazem informovanosti prvních stupňů základních škol v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín a zároveň podkladem pro případné zlepšení Z výsledků dotazníkového průzkumu je zjevné, že informovanost žáků, která by měla být, je velice odlišná. Nejsou rozdíly jen v konkrétních otázkách u jednotných žáků, ale liší se i vědomosti prověřovaných škol. Hlavním zjištěním průzkumu je, že poměrná část žactva neovládá problematiku první pomoci, např. jaká je frekvence stlačení hrudníku dospělého člověka při nepřímé srdeční masáži. Žáci často neví, jakým tónem zní siréna při mimořádné události a co mají dělat při jejím spuštění. Tyto problémy jsem ve své práci vyřešil návrhem na zlepšení informovanosti žáků, tedy: Zavedení samostatného předmětu, kvalitní výuka pro učitele, kvalitní výukové materiály, širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob, užší spolupráce s Českou školní inspekcí ČR. Přínos této práce vidím zejména ve výsledcích průzkumu, že stále je co zlepšovat a nejlepší je investovat právě do tohoto tématu již na základních školách. Práce shrnuje problematiku informovanosti žáků prvních stupňů v zóně HP JETE a navrhuje případná opatření. Je obrazem vědomostí žáků, zde se nacházejících a jejich nevelkých znalostí a zaměřuje se na jejich informovanost, osvětu a případnou nápravu.

Abstract: Thesis: "Teaching pupils at the primary school population protection in emergency planning zone Nuclear Power Plant". Has been selected for processing coherent view on the issue of teaching students the first grade of primary school. At the beginning of my diploma thesis I present a brief history of the protection of the population curricula in elementary schools in the first instance and the current legislation on the protection of man for emergencies. The objectives of this work are two. The first is to determine the awareness of pupils in primary schools on possible measures in the emergency planning zone. The second proposal is to improve the teaching of human protection during emergencies. Hypothesis: Implementation of education on the protection of the population in the emergency planning zone Nuclear Power Plant meets the requirements specified population protection. I focused on the collection of data and information that is preoccupied with this issue. The sample is the fifth year of primary school, which is the image of the entire knowledge of First Instance, which was subjected to a statistical survey The results of this investigation are the image information of the first elementary schools in the emergency planning zone of the nuclear power plant and also the basis for any improvement The results of the questionnaire survey, it is obvious that the awareness of students, which should be, is very different. There are differences only in specific issues for single students, but they vary in knowledge examined schools. A key finding is that a proportion of pupils does not control the issue of first aid, for example. What is the frequency of chest compressions during adult indirect heart massage. Students often do not know the tone siren sounds during an emergency and what to do when it runs. These problems in my work solved the proposal to improve the awareness of students, namely: Load a single object, quality education for teachers, quality teaching materials, wider participation of legal entities and individuals doing business, closer cooperation with the Czech School Inspectorate of the Czech Republic. The contribution of this work see especially in the survey results that there is still room for improvement and it is best to invest in this subject in primary schools. The paper summarizes the issues of awareness of students of the first steps in the zone HP JETE and proposes appropriate measures. It is the image of pupils' knowledge, there is located a smallish their knowledge and focuses on awareness, education and possible remedies.

Klíčová slova: Běžná rizika, havarijní plánování, mimořádná událost, ochrana člověka, základní škola, zóna havarijního plánování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39199 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ZUNT, Josef. Výuka žáků na prvním stupni základní školy k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín . Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz