Theses 

Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru – Denisa ŠVECOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Denisa ŠVECOVÁ

Diplomová práce

Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru

Recultivation in North Bohemian lignite district

Anotace: Cílem mé práce je zmapovat území v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru a vytvořit katalogizaci rekultivací. Oblast je vymezena okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, které se nacházejí v Ústeckém kraji. Práce vychází ze základní charakteristiky vybrané lokality a ekonomické analýzy. Základem je také teoretické seznámení s těţbou a rekultivacemi. Poté následuje výčet rekultivačních projektů a zhodnocení jejich úspěšnosti. Dále je vytvořen náhled na situaci zkoumaného území do budoucna. Práce se v této části věnuje především zatápění zbytkových jam, které přinese vznik velkých jezer. Tématika se dotýká prolomení limitů těţby a důsledkům budoucích rozhodnutí. Práce je zakončena postřehy z rozhovorů s místními elitami a SWOT analýzou okruhů cestovního ruchu a zemědělství, které by se mohly v budoucnu více uplatnit.

Abstract: The goal of my thesis is to map area in North Boheamian lignite district and create a catalogue of recultivation projects. The area is delimited by Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem districts which are found in the Ústí region. The work issues form basic characterization of chosen locality and economical analysis. Theoretical introduction of mining and recultivating processes is the base of the thesis. Then follows list of recultivation projects and assessment of their success. Then preview on future situation of examined area is created. This section is mainly devoted to filling of residual pits with water and creation of big lakes. Topics concern to breaking mining limits and consequences of future decisions. Thesis ends by main reflections from interviews with local elites and SWOT analysis of tourism and agriculture sector which could be useful in the future.

Klíčová slova: těžba, hnědé uhlí, Severočeský hnědouhelný revír, rekultivace, cestovní ruch, zemědělství, výsypka, lom, důl, umělá jezera, životní prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Denisa. Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz