Theses 

Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci – Šárka VOLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Šárka VOLKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci

Midwife´s instruction to the client in the gynecological clinics

Anotace: Pojem edukace je podle moderní pedagogiky definován jako výchova a vzdělávání. Porodní asistentka pracuje jako partner ženy, poskytuje klientce podporu a péči, ale také vzdělává klientky a jejich rodiny. Edukační činnost je nedílnou součástí porodnictví. Edukace hraje významnou roli v rámci primární, sekundární a terciární prevence, tyto druhy prevence se mohou vzájemně prolínat. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z edukace, edukačního procesu, dále využití edukačních metod a edukačních pomůcek v gynekologické ambulanci. Rozpracována je edukace mladých dívek, těhotných klientek, klientek po porodu, klientek ve fertilním věku, klientek v klimakteriu a starších klientek.Ke zpracování praktické části bakalářské práce byla použita metoda kvantitativního výzkumného šetření. Pro kvantitativní výzkumné šetření byla zvolena metoda dotazování, technika dotazníků. Praktická část je zaměřena na informovanost porodních asistentek o edukaci, možnosti edukace a klientky, u kterých převažuje edukace. Cílem 1 tohoto výzkumného šetření bylo zjistit, jaké možnosti mají porodní asistentky k edukaci. Cíl 1 byl splněn. Na základě zvoleného cíle byla stanovena hypotéza: Porodní asistentky mají podmínky pro edukaci edukaci klientek. Hypotéza byla potvrzena. Cílem 2 bylo zjistit, u kterých klientek navštěvující gynekologicko-porodnickou ambulanci převažuje edukace porodní asistentkou. Cíl 2 byl splněn. Na základě zvoleného cíle byla stanovena hypotéza : Edukace porodních asistentek je orientovaná na těhotné než na gynekologicky nemocné. Hypotéza byla potvrzena. Tato bakalářská práce může sloužit jako zdroj informací pro porodní asistentky pracující v gynekologických ambulancích, ale i studentky porodní asistence. Součástí práce je edukační manuál pro porodní asistentky. Výsledky výzkumu mohou být využity v rámci výuky na Jihočeské Univerzitě.

Abstract: Modern pedagogy defines education as training and cultivation. A midwife works as woman?s partner; she provides such client with support and care, and also educates these clients and their families. Educational activities are an integral part of obstetrics. Education plays a major role in primary, secondary and tertiary preventions; all these types of prevention may interfere with each other. The theoretical part includes observations made during education, educational process, and utilizing educational methods and educational tools in a gynecologist?s office. The thesis looks in detail at educating young girls, pregnant clients, clients after childbirth, clients of childbearing age, clients in menopause, and older clients.The practical part of the bachelor?s thesis is based on observations made by using the method of quantitative research. The quantitative research involved the method of questioning using the technice of questionnaires. The practical part focuses on the awareness of education among midwives, educational options, and clients who show prevalence in education. The Objective 1 of the research was to find out chat options there are for midwives that can be utilized in education. The Objective 1 was accomplished. Based on the selected objective, a hypothesis was established: Midwives have conditions to provide education to clients. The hypothesis was confirmed. The Objective 2 was to identify which clients taht attend the office of gynecology and obstetrics show prevalence in education provided by a midwife. The Objective 2 was accomplished. Based on the selected objective, a hypothesis was established: Education provided by midwives is focused on pregnant women ether than on women with gynecological problems. The hypothesis was confirmed. The bachelor?s thesis at hand may be used as source of information by midwives that work in the offices of gynecology and obstetrics and by midwifery students. The thesis also includes an educational manual for midwives. The outcomes of the research may be used in the classes at University of South Bohemia.

Klíčová slova: antikoncepce, edukace, edukační proces, klimakterium, porodní asistentka, prevence, těhotenství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VOLKOVÁ, Šárka. Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 09:03, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz