Mgr. Lucie Kuljovská

Diplomová práce

Syntax nomin agentis a nomin patientis

Nomina Agentis and Nomina Patientis Syntax
Anotace:
Diplomová práce Syntax nomin agentis a nomin patientis pojednává o syntaktickém chování těchto hybridních útvarů, které, vzhledem ke své komplexní struktuře, obsahují verbální základ a nominální sufix. Na podkladu modifikované valenční teorie a s pomocí korpusu SYN2000 se tedy zaměřuje na popis vnitřní struktury tohoto typu deverbativ, která je determinována způsobem jejich derivace a která má následně …více
Abstract:
Diploma work Syntax of nomina agentis and nomina patientis deals with syntactical behaviour of these hybrid formations with complex structure involving the verbal base and nominal suffix. Based on the modified valency theory and with the help of corpus SYN2000, this work is concentrated on the description of inner structure of this deverbative type, that is determined by the way of their derivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta