Michal Musil

Master's thesis

Rozpočtové výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů

Budgeted Expenses on Volunteer Fire Brigades
Abstract:
Diplomová práce je věnována rozpočtovým výdajům jednotek sborů dobrovolných hasičů. V teoretické části jsou uvedeny legislativní a technické požadavky týkající se daného tématu, dále jsou zde představeny jednotlivé jednotky požární ochrany, jejich třídění a předurčenosti, postup při zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů, finanční zabezpečení jednotky a v posledním bodě je uveden způsob a metody …more
Abstract:
This thesis is dedicated to budget expenses on volunteer fire brigades. The theoretical section provides legal and technical background related to the topic along with introduction of fire protection units. This part also contains classification of units, it's predetermination, the procedure of establishing of voluntary fire brigade units, financial provisioning of units and methods of budgeting. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Adam Thomitzek
  • Reader: Miloš Kvarčák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava