Theses 

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva – Bc. Dana Čípková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Čípková

Diplomová práce

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Volunteer Firefighters in Municipalities and their duties of Fire Protection and Population Protection

Anotace: Abstrakt Požární ochranu u nás tradičně zajišťovaly hasičské jednotky dobrovolné a profesionální. Systém jednotek požární ochrany se měnil a vyvíjel až do současnosti, kdy plošně pokrývá území celé České republiky. Jeho páteř představují jednotky HZS krajů, které jsou při své činnosti významně doplňovány a podporovány jednotkami SDH obce. V roce 2000 byl vytvořen Integrovaný záchranný systém jako nástroj koordinovaného postupu záchranných složek při řešení mimořádných událostí. Jednotkám SDH obce byla zařazením mezi jeho základní složky rozšířena působnost rovněž o úkoly ochrany obyvatelstva. Činnost dobrovolných hasičských jednotek je ovlivňována různými faktory, k nimž patří i finanční zabezpečení a personální možnosti jednotky. Cílem práce je pomocí metod analýzy a komparace konstatovat, v jakém rozsahu jsou jednotkami SDH obcí plněny úkoly požární ochrany a ochrany obyvatelstva a navrhnout konkrétní legislativní opatření pro zlepšení stávající situace v této oblasti.

Abstract: Abstract The fire protection in The Czech Republic has always been provided by volunteer and professional units. The system of the units has been changing and developing until nowadays when the whole area of The Czech Republic is covered. The basis of the system is created by regional fire departments and significantly completed and supported by local volunteers. Local volunteer units became a basic part of The Integrated Rescue System,which was created in the year 2000 as a tool for coordinating the procedure of rescue units during incidents. This broadened the volunteer units' responsibilities as well as bringing the task of protecting population. The operation of the volunteer units is influenced by various aspects two of which are financial security and personal possibilities of the unit. The aim of this thesis is to consider the extent of the volunteer fire department units fulfilling their duties in fire and population protection and suggest specific legislative arrangements to improve the present situation in this field.

Klíčová slova: Klíčová slova Požární ochrana, ochrana obyvatelstva, jednotka PO, jednotka SDH obce, Integrovaný záchranný systém, systém krizového řízení Key words Fire protection, population protection, fire protection unit, local volunteer fire dept. unit, The Integrated Rescue System, crisis management system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:42, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz