Theses 

Komunikace pro rozvoj: Masová média v projektech rozvojové spolupráce českých neziskových organizací – Bc. Martina Tlachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Tlachová

Diplomová práce

Komunikace pro rozvoj: Masová média v projektech rozvojové spolupráce českých neziskových organizací

Communication for Development: Mass media in development projects of Czech non-profit organizations

Anotace: Komunikace pro rozvoj je hlavním předpokladem úspěchu rozvojových aktivit a spočívá ve využití různých forem mezilidské komunikace za účelem dosažení rozvoje v rozvojových zemích. Koncept se objevil v 50. letech 20. století, tedy v době nástupu a rozšíření masových médií. První fáze komunikace pro rozvoj tedy spočívala v masovém šíření rozvojových sdělení, jejichž cílem bylo modernizovat chování a myšlení příjemců těchto sdělení. Modernizační paradigma komunikace pro rozvoj bylo v 70. letech předmětem rozsáhlé kritiky, především z pozice teorie závislosti a kulturního imperialismu, a na přelomu tisíciletí bylo v akademické sféře nahrazeno alternativním participativním paradigmatem. Práce je konkrétně zaměřena na masovou komunikaci, která je jednou z forem komunikace pro rozvoj. Využití masových médií v rozvoji je úzce spjato s modernizačním paradigmatem, přesto mají masová média místo i v rámci participativní komunikace. Masová média mohou být nástrojem zmocnění („empowerment“) nejvíce znevýhodněných skupin obyvatel, jimž umožňují vyjádřit vlastní verzi skutečnosti a žádoucí podobu rozvoje. Výzkumná část textu hledá prostřednictvím série hloubkových rozhovorů s pracovníky tří nejvýznamnějších českých neziskových organizací odpověď na otázku, zda tyto organizace ve svých projektech rozvojové spolupráce využívají masová média a jakým způsobem. V závěru práce je formulována typologie rozvojových projektů podle způsobu využití masových médií.

Abstract: Communication for development, a major prerequisite for the success of development activities, consists of using various forms of communication with the purpose to achieve development in developing countries. The concept first appeared in the 1950s, i.e. in the period of the rise and expansion of mass media. The first phase of communication for development therefore consisted in mass dissemination of development messages whose objective was to modernize behavior and thinking of their recipients. In the 1970s, the modernization paradigm of communication for development became the object of extensive criticism, mainly from the point of view of the theory of dependence and cultural imperialism; at the turn of the millennium it was replaced, in the academic area, with an alternative participative paradigm. The present thesis focuses specifically on mass communication as one of the forms of communication for development. Although the use of mass media in development has been closely related to the modernization paradigm, mass media have their say in the framework of participative communication as well. Mass media can be a tool of empowerment of the most disadvantaged social groups, allowing them to express their own version of reality and a desirable form of development. By means of a series of in-depth interviews with their staff, the research part of the work aims to answer the question whether the three most important Czech non-profit organizations use mass media in their development cooperation projects, and in what way. The final part of the work includes a typology of development projects according to the use of mass media.

Klíčová slova: výzkumná práce, komunikace pro rozvoj, modernizace, kulturní imperialismus, participativní komunikace, masová média, rozvojová spolupráce, neziskové organizace, zmocnění, hloubkový rozhovor research work, communication for development, modernization, cultural imperialism, participatory communication, mass media, development cooperation, non-profit organizations, empowerment, in-depth interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz