Jan Majer

Diplomová práce

Nástroj pro konceptuální modelování v UML s podporou objektově-relačního datového modelu

A Tool Generating a Database Schema from a UML Class Diagram with a Support of Object-Relational Data Model
Anotace:
Cílem této práce je rozšířit funkcionalitu již existujícího nástroje pro modelování UML třídního diagramu. Program bude obohacen o možnost exportu do objektově-relačního SQL skriptu tak jak je podporován v SŘBD Oracle a DB2. Bude také přidána možnost načíst dříve vygenerovaný SQL skript a promítnout případné změny do UML třídního diagramu. Práce bude zkoumat možnosti mapování UML třídního diagramu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to extend functionality of an existing tool for modeling a UML class diagram. The program will be enhanced by possibility of export to an object-relation SQL script as it is supported by DBMS Oracle and DB2. Also will be added possibility to load previously generated SQL script and reflect possible changes to the UML class diagram. The thesis will examine ways of mapping UML …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Krátký
  • Oponent: Radim Bača

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika