Denisa Kurowská

Bachelor's thesis

Návrh a realizace senzoru s bezdrátovým přenosem dat pro dlouhodobé měření tělesné teploty

Design and Implementation of a Wireless Thermometer for Long-term Monitoring
Abstract:
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace senzoru pro měření tělesné teploty s přenosem dat pomocí technologie Bluetooth. Práce popisuje možnosti měření tělesné teploty a analyzuje vhodnou volbu senzoru a mikrokontroleru. Zaměřuje se především na dlouhou výdrž baterie, kompatibilitu, přesnost měření a minimalizaci zařízení. Použitý je mikrokontroler Bluegiga BLE112 se specifikací Bluetooth 4.0, který …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to design and implement sensor for body temperature measurement with data transfer using Bluetooth technology. The paper describes the possibility of measuring body temperature and analyzes the appropriate choice of sensor and microcontroller. It mainly focuses on long battery life, compatibility, measurement accuracy and device minimization. Bluegiga BLE 112 microcontroller …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Tomáš Urbanczyk
  • Reader: Jan Foltyn

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava