Theses 

Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe – Karolína RŮŽIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

Karolína RŮŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe

The burn-out syndrom - educational model of health prophylaxis

Anotace: Bakalářská práce byla zaměřena na mapování míry postižení stresem a syndromem vyhoření pedagogických pracovníků. Výzkumné šetření bylo provedeno u 32 pedagogů-mužů ve středním věku ze základních a středních škol. Tyto poznatky byly rozšířeny o 17 absolventů (2 muži, 15 žen) česko-pasovského programu PACZion, který je zaměřen na prevenci syndromu vyhoření. Z výsledků vyplynulo, že obecným problémem učitelů se jeví fyzická vyčerpanost a nedostatek uznání a ocenění, na druhou stranu z jejich odpovědí bylo patrné, že nepochybují o svých profesionálních schopnostech a problémy ve škole nenarušují jejich soukromé vztahy. Teoretická část se zaměřuje na sběr informací a dat, objasnění základních pojmů z oblasti syndromu vyhoření a stresu jakožto jeho hlavní příčiny a na metody jejich prevence v pedagogické profesi, týkající se konkrétně mužů v produktivním věku. Závěry a doporučení pro praxi výchovy ke zdraví v prevenci syndromu vyhoření, které tato práce měla za cíl předložit, spočívají dle odborné literatury ve zdravém životním stylu, kam patří pravidelná pohybová aktivita, zdravá strava a relaxace. V prevenci vyhoření je velmi důležité umět oddělovat pracovní a osobní život, mít dobrou sociální podporu a smysl pro humor a nadhled na vykonávanou práci.

Abstract: The bachelor thesis was focused on finding degree of disability stress and burn-out of pedagogical proffesionals. Research survey was realized on 32 male modele-aged pedagogical proffesionals from basic and high schools. These results were extended with 17 absolvents (2 males, 15 females) of project PACZion, which is focused on preventive and intervening health precautions for Bavarian and Czech teachers. Results said that the main teacher problem was physical exhaustion and lack of appreciation and awards for their work, on the other side thein answers said clearly, that they have no doubt about their professional abilities and schoul problems don´t disturb their private relationships. A theoretical part of my thesis is about data collection, clarification of basic terms from sphere of burn-out syndrom and stress as a root cause and prevention methods in pedagogical proffesion of male middle-aged pedagogical proffesionals. Conclusions and recommendations for health education practice in burn-out syndrom prevention, which this thesis was supposed to put forward, consist, according to literature, in healthy life-style, which includes regular physical activity, healthy diet and relaxation. In burn-out prevention is very important separating work and personal life, having good social support and sense of humor and top view to work.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, duševní zdraví, zdravotní profylaxe, střední mužský věk, pedagogický pracovník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2010
  • Identifikátor: 15869

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Karolína. Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz