Oldřich Rychlý

Bakalářská práce

Dopravní systémy na bázi magnetické levitace

Transport systems on the base of magnetic levitation
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá principy dopravy na bázi magnetické levitace a pohonným systémem tohoto způsobu dopravy. Práce obsahuje možnosti způsobů dosažení magnetické levitace pomocí magnetického pole a zároveň aplikace jednotlivých způsobů v praxi. Podrobněji se zabývá elektromagnetickou levitací, respektive její aplikací v systému Transrapid. Následně je podrobněji rozebrán právě systém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with principles of transport systems on the base of magnetic levitation and propulsions system of this way of transport. This thesis contains ways how magnetic levitation can be achieved due to magnetic field and applications of these ways of magnetic levitation in real use. In detail, this thesis describe electromagnetic levitation, or more precisely deals with its application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Paleček
  • Oponent: Jiří Kupczyn

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika