Bc. Jana VAVERKOVÁ

Diplomová práce

Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR

The Comparison of Efficiency of Poverty Measuring in European Union and Choice of Optimal Indicatores in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá způsoby měření chudoby v zemích EU a porovnáním jejich efektivity a adekvátnosti. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy, příčiny chudoby, přístupy k řešení chudoby a chudobou nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva. Důležitou pasáží je i deskripce indikátorů chudoby, měření a monitorování chudoby. Popsán je také vztah sociálního státu k chudobě, základní modely sociálního státu a jejich …více
Abstract:
This work deals with ways of measuring poverty in EU countries and comparing their efficiency and adequacy. At first there are basic concepts, the causes of poverty, approaches to poverty and poverty-the most vulnerable groups. An important passage is the description of the indicators of poverty, poverty measurement and monitoring. Described is also the relationship of the welfare state to poverty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010
Zveřejnit od: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Liška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVERKOVÁ, Jana. Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií