Kateřina Kyselá

Diplomová práce

Analýza kvality služeb v restauračním řetězci

Analysis of Service Quality in the Restaurant Chain
Anotace:
Cílem této práce je sjednotit úroveň poskytovaných služeb restauračního řetězce, a to takovým způsobem, který bude vyhovovat současným požadavkům zákazníků Radegastoven. Analyzovány byly pobočky okresních měst Moravskoslezského kraje. Analýza proběhla kombinací kvantitativní a kvalitativní metody. Kvantitativní analýza proběhla formou elektronického dotazování a kvalitativní část metodou Mystery shopping …více
Abstract:
Aim of the thesis is to unify the level of services in the restaurant chain of Radegastovna, in a way that will meet the current requirements of their customers. The analyze was realized in district towns of the Moravian-Silesian Region. The analysis was performed by a combination of quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis was realized with a questionnaire and the qualitative part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Baránek
  • Oponent: Jakub Řeřicha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava