Kateřina ŠROMOTOVÁ

Bachelor's thesis

Symptomy úzkosti a autonomní nervový systém

Symptoms of anxiety and autonomic nervous system
Anotácia:
Úvod: Úzkost je celosvětovým problémem s rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění a naopak. Existují studie, že výskyt úzkostných symptomů je spojena s nízkou modulací parasympatické aktivity vagového nervu, kterou lze hodnotit pomocí neinvazivní metody měření variabilitu srdeční frekvence (HRV), nicméně evidence není jednoznačná. Cíl: Cílem této bakalářské práce je sledovat souvislost mezi symptomy …viac
Abstract:
Background: Anxiety is a worldwide problem with the risk of cardiovascular disease and vice versa. There have been studies that the occurrence of anxiety symptoms is associated with low modulation of parasympathetic vagus nerve activity, which can be assessed using a non-invasive method of measuring heart rate variability (HRV), however the evidence is inconclusive. Aim: The aim of this bachelor's …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠROMOTOVÁ, Kateřina. Symptomy úzkosti a autonomní nervový systém. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta