Anna Hořejší

Bakalářská práce

Současný systém subvencování divadla ve Francii

Current system of subsidization in France

Anotace:
Tato práce se zevrubně zabývá současnou podobou francouzskédivadelní sítě, zejména jejím financováním a ukotvením v kulturní politicefrancouzského státu. Komplexně popisuje typy divadelních institucí azpůsob jejich fungování. Největší část práce je pak věnována typůmsubvencí, způsobu jejich rozdělování a kritériím pro jejich získání. Prácezároveň zběžně mapuje proces divadelní decentralizace ve Francii …více
Abstract:
This thesis deals with a theme of the acurrent form of the Frenchtheater network, especially its financing and its possition in the culturalpolicy of the French State. Thesis describes the types of theater institutionsand their functioning. The main part is devoted to the types of subsidies,their distribution and criteria for obtaining them. The thesis also brieflycharts the process of dramatic decentralization …více
 

Klíčová slova

subvencování

Klíčová slova

Francie

Klíčová slova

decentralizace

Klíčová slova

divadelní management

Klíčová slova

kulturní politika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Doubravka SVOBODOVÁ
  • Oponent: Bohumil NEKOLNÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna